ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

ވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

މަޤާމް:

ޑްރާފްޓްސް މަން

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

ޝަރުތުތައް:

- މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކޮށްފައިވުން

- 1 ނުވަތަ 2 އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާހުރުން

- ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ މީހެއްކަމުގައި ވުން

މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:

- އޮޓޯ ކޭޑް މަސައްކަތްކުރުން

- ސައިޓް ޕްލޭނިން ހެދުން

- ޕްރޮޖެކްޓްތައް މެނޭޖްކުރުން

މަހު މުސާރަ:

12،000 އާއި 13،000 ރ އާއި ދެމެދު

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ވެހިކަލް ގަރާޖް

މަޤާމް:

ވަޑި

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

ޝަރުތުތައް:

ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ދަންނަ މީހެއްކަމުގައިވުން

ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ މީހެއްކަމުގައި ވުން

1 ނުވަތަ 2 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން  

ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރިމީހެއްކަމުގައިވުން

މަހު މުސާރަ:

9،000 ރ އާއި 11،000 ރ ދެމެދު

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ތިލަފުށި ބޯޓްޔާރޑް - އިންޖިނިއަރިންގް ޑިޕާޓްމަންޓް

ވީމާ، މިވަޒީފާތަކަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 18 ޖޫން 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 15:00ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެޓެސްޓެޑް ސެޓިފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ އާއި އެކު އެސް ޓީ އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ހުޅަހެޅުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުލިބިލައްވާނީ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުންކަން ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3331421 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

12 ޖޫން 2019
ހޯދާ