ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބް

 

                                                                ނަމްބަރ: IUL)242/242/2019/10)

 

 

                                         އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

                       

            ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުގޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައިވާ 03 ކޮޓަރީގެ އެޕަރޓްމެންޓް މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.

          ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ.

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

23 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހު 11:00 އަށް

27 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހު 11:00އަށް

  

          އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ.    

          09 ޝައްވާލު 1440

          12  ޖޫން   2019

 

 

                                                                     މުޙައްމަދު ނާސިޙު ރަޝީދު

                                                                       ކައުންސިލްގެ ރައީސް

12 ޖޫން 2019
ހޯދާ