ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
"މުސްތަރީގެ" ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

`

                                                            ނަންބަރު: IUL)391-EM/391/2019/19) 

 

އިޢުލާން

                 މިރަށު ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ 122 "މުޝްތަރީގެ" އެވެ ނަމަކަށް ކިޔާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

                ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދުންފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުފެނިއްޖެނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ބާތިލްކުރެވުނީ ކަމުގައި އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

..................................................................................................................................................................

                                         12 ޖޫން 2019

 

 

 

                                                                     ހާދިމުކުމް

 

                                                  އަޙުމަދު އިބްރާހީމް

                                                  ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

 

 

 

12 ޖޫން 2019
ހޯދާ