ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
"މިނިވަންހިޔާ" ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

`

                                                              ނަންބަރު: IUL)391-EM/391/2019/18) 

 

އިޢުލާން

                 މިރަށު ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ 392 "މިނިވަންހިޔާ" އެވެ ނަމަކަށް ކިޔާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

                ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދުންފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުފެނިއްޖެނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ބާތިލްކުރެވުނީ ކަމުގައި އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

..................................................................................................................................................................

                                         11 ޖޫން 2019

 

 

 

                                                                     ހާދިމުކުމް

 

                                                      އަޙުމަދު އިބްރާހީމް

 

11 ޖޫން 2019
ހޯދާ