ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުން

މިސްކޫލްގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ބައެއް ތަކެތި 22 ޖޫން 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ނީލަން ކިޔުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 22 ޖޫން 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު 16:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ތަކެތި ނީލަމުން ނަގާ ފަރާތްތަކުން 27 ޖޫން 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ކުރިން ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ތަކެތި ނަންގަވަންވާނެއެވެ. މިދެންނެވި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ނުނަންގަވައިފިނަމަ އެތަކެތީގެ ނީލަން ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

މިއިއުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިސްކޫލްގެ ނަންބަރ 6895733 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

12 ޖޫން 2019
ހޯދާ