ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮނޑޭ ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްޤީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

 

ގއ. ކޮނޑޭ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ފުޓްޞަލް ދަނޑު މިހާރައްވުރެ ބޮޑުކޮށް މިކައުންސިލުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި، ކުރެހުމާއި، އެއްގޮތަށް  ތަރައްޤީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 18 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމައްފަހު 25 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު އޮންނަ ގަޑައަށް ޙާޒިރު ނުވާ ފަރާތްތަކާއި އަނދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުމަށް ބަޔާންކޮއްފައިވާ ގަޑިޖެހިގެން ހާޒިރުވާ  ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ޙިސާބް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތުދޭ ބައްދަލުވުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ކުންފުނިތަކާއި ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި އަދި ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދޭ ބައްދަލުވުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވާއިރު އެފަރާތުގެ  އައި.ޑީ ކާޑު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

11 ޖޫން 2019
ހޯދާ