MBA
ދިވެހިރާއްޖެ
18 އަހަރުންދަށުގެ ފީބާ 3X3 އޭޝިއާ ކަޕް 2019 (އަންހެން އަދި ފިރިހެން) - 3x3 ސްކޮޑް ޓްރައި-އައުޓް ސެޝަން

18 އަހަރުންދަށުގެ ފީބާ 3X3 އޭޝިއާ ކަޕް 2019 (އަންހެން އަދި ފިރިހެން) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމީ 3x3 ބާސްކެޓްބޯޅަ ސްކޮޑުގެ ޓްރައި-އައުޓް ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ވީމާ، ޓްރައި-އައުޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ކުޅުންތެރިން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިތަކުގައި ޕްރެކްޓިސްތަކުގައި ބައިވެރިވުން އެދެމެވެ.

 

އަންހެން

15 އަދި 17 ޖޫން 2019 (ހޮނިހުރު، ހޯމަ)

20:30 ން 22:00 އަށް

އެކުވެނި އައުޓްޑޯރ ކޯޓް 2

ފިރިހެން

16 އަދި 18 ޖޫން 2019 (އާދިއްތަ، އަންގާރަ)

 20:30 ން 22:00 އަށް

އެކުވެނި އައުޓްޑޯރ ކޯޓް 2

11 ޖޫން 2019
ހޯދާ