MBA
ދިވެހިރާއްޖެ
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް 2019 – (އަންހެން އަދި ފިރިހެން) 3X3 ސްކޮޑް ޓްރައި-އައުޓް ސެޝަން

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް 2019 (އަންހެން އަދި ފިރިހެން) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމީ 3x3 ބާސްކެޓްބޯޅަ ސްކޮޑުގެ ޓްރައި-އައުޓް ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ވީމާ، ޓްރައި-އައުޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ކުޅުންތެރިން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިތަކުގައި ޕްރެކްޓިސްތަކުގައި ބައިވެރިވުން އެދެމެވެ.

 

އަންހެން

17 އަދި 18 ޖޫން 2019 (ހޯމަ، އަންގާރަ)

22:00 ން 23:00 އަށް

އެކުވެނި އައުޓްޑޯރ ކޯޓް 2

ފިރިހެން

15 އަދި 16 ޖޫން 2019 (ހޮނިހިރު، އާދިއްތަަ)

 22:00 ން 23:00 އަށް

އެކުވެނި އައުޓްޑޯރ ކޯޓް 2

 

11 ޖޫން 2019
ހޯދާ