މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އާއި ގުޅިގެން IUL(202)-A/1/2019/44

އިޢުލާން

 

މި އޮތޯރިޓީގެ އިއުލާން ނަންބަރު (IUL)202-A/1/2019/44  (26 މޭއި 2019) އިޢުލާނާއި ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

 

ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)202-A/1/2019/44  (26 މޭއި 2019) ގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 12 ޖޫން 2019 ވާ  ބުދަ ދުވަހު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވެލައްވާނަމަ، މިއޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 3343420/3343425 ގުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

08 ޝައްވާލް          1440

11 ޖޫން             2019

11 ޖޫން 2019
ހޯދާ