ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަތޮޅު ވޮލީބޯލަ މުބާރާތް 2019

 

 

VAM/IL/2019/7015 

 

އިޢުލާން

 

2019 އަހަރުގެ އެޓޯލް ވޮލީބޯލް ޓޯނަމެންޓާއިބެހޭ

2019 ވަނަ އަހަރުގެ  އެޓޯލް ވޮލީބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2019 ޖުލައި 05 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ތާވަލް ކުރެވިފައެވެ.

 މި މިބާރާތް ތިރީގައި މިދަންވަނާ އަތޮޅު ތަކުގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަތޮޅު

ބައިވެރިވާ ކެޓަގަރީ

ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް

ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް

ހއ.އަތޮޅު

އަންހެން/ފިރިހެން

20 ޖޫން 2019

25 ޖޫން 2019

ނ.އަތޮޅު

އަންހެން/ފިރިހެން

ރ.އަތޮޅު

އަންހެން/ފިރިހެން

ދ. އަތޮޅު

އަންހެން/ފިރިހެން

ތ.އަތޮޅު

އަންހެން/ފިރިހެން

ގއ. އަތޮޅު

އަންހެން/ފިރިހެން

ޏ. އަތޮޅު

އަންހެން/ފިރިހެން

 

މީވާ، މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 20 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް

ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފޯމް އާއި ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާފޯމް މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.maldivesvolleyball.mv

ން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ފޯމް ފުރުމަށްފަހު[email protected]  ނުވަތަ [email protected] އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

މި މުބާރާތާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާނަމަ، 3317015 / 7775050 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

11 ޖޫން 2019

11 ޖޫން 2019
ހޯދާ