މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާބެހޭ

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިއޮތޯރިޓީގެ ބޭނުމަށް 800 އަކަފޫޓާއި 1000 އަކަފޫޓާ ދެމެދު ގުދަނެއް ނުވަތަ ގުދަނަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފަދަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                  ވީމާ، މިފަދަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް 11 ޖޫން 2019 އިން ފެށިގެން މިއޮފީހުން މިކަމުގެ މައުލޫމާތު ޝީޓް ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މިކަމާގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިންގް އޮންނާނީ 2019 ޖޫން 13 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 10:00 ގައި އެވެ.

ވީމާ 2019 ޖޫން 19 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިއޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށެހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

 

07 ޝައްވާލް 1440

                                                 10 ޖޫން  2019   

10 ޖޫން 2019
ހޯދާ