މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މާކެޓިންގ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 ނަންބަރު: MREIC/IU/2019/0012

އިއުލާން

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މާކެޓިންގ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިކުންފުނިން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ދާއިރާތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދަން ބޭނުންވާތީ، މި ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ވެންޑަރ ރެޖިސްޓަރ ހެދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 • ގްރެފިކް ޑިޒައިން
 • ވީޑިއޯ ޕްރޮޑަކްޝަން
 • ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން
 • ބްރޭންޑިން
 • ވެބްސައިޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 • ވެބްސައިޓް މެނޭޖްމަންޓް
 • މާކެޓިންގ ކޭމްޕެއިން ހިންގުން
 • ސޯޝަލް މީޑިއާ މާކެޓިންގ
 • ޕްރޮޑަކްޓްސް އަދި ސަރވިސް މާކެޓިންގ
 • ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް ތައްޔާރުކޮށްދިނުން
 • ކޮންޓެންޓެ ލިއުން
 • ބިޒްނަސް މާކެޓިންގ ސްޓްރެޓަޖީ އަދި ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން

ވީމާ، މިގޮތުން މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭ ފަރާތެއްނަމަ 2019 ޖޫން 12 ވާ ބުދަ ދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން، މި އިއުލާނާއި އެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރީ ފޯމް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް ސަބްޖެކްޓް: ކޮންޓްރެކްޓަރ ރެޖިސްޓަރ

ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތް (ކުންފުނީގެ ނަން / ވިޔަފާރީގެ ނަން):

ކުންފުނި / ވިޔަފާރިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް:

ކުންފުނި / ވިޔަފާރި ތަމްސީލް ކުރާފަރާތުގެ ނަން: 

ގުޅޭނެ ނަމްބަރ: 

 

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އީމެއިލްތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ، 3001216 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                            03 ޖޫން 2019          

 

A subsidiary of MTCC

Maldives Real Estate Investment Corporation Pvt Ltd  |  01st Floor, MTCC Sawmill  |  Boduthakurufaanu Magu  |  Maldives

03 ޖޫން 2019
ހޯދާ