ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮފީހުގެ ދެއިމާރާތް ދޭތެރެ ލީސްލައިންގެ ޚިދުމަތް ދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އޮފީހުގެ ދެއިމާރާތް ދޭތެރެ ލީސްލައިންގެ ޚިދުމަތް ދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން:

                        މި އެޖެންސީގެ އޮފީސް ހިންގަމުންދާ ދެ އިމާރާތް (މއ. ދޮންވެލި އަދި މޫކައިސުއިޓް) ދޭތެރޭ ލީސްލައިންގެ ޚިދުމަތް ދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

            ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގަޑިތަކުގައި މި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

            އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުދެވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިއަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ތަފްޞީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

17 ޖޫން 2019

ހޯމަ

11:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

20 ޖޫން 2019

ބުރާސްފަތި

11:00

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ: މޫކައި ސުއިޓްސް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ (މ.ސަކައިމޫ) ގެ މީޓިންގ ރޫމްއަށް.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ: މޫކައި ސުއިޓްސް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ (މ.ސަކައިމޫ) ގެ މީޓިންގ ރޫމްއަށް.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް:

-          ފޯން:  3005353

-          ފެކްސް: 3003535

-          އީމެއިލް: [email protected]

03 ޖޫން 2019
ހޯދާ