މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވެ ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ގެ މާލެ ޑިސްޓްރިބިއުޝްން ސެންޓަރ ގައި ގޭސް ޑެލިވަރީކުރުމުގެ އެކްސްޕްރެސް ޙިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ސައިކަލް ގައި މިޙިދުމަތް ކޮށްދޭނޭފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

މޯލްޑިވެ ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ގެ މާލެ ޑިސްޓްރިބިއުޝްން ސެންޓަރ ގައި ގޭސް ސިލިންޑަރ ޑެލިވަރީކުރުމުގެ އެކްސްޕްރެސް ޙިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ސައިކަލް ގައި މިޙިދުމަތް ކޮށްދޭނޭފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢިއުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ  ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާވަލްއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެން   މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

10 ޖޫން 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް

16 ޖޫން 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް

 

ނޯޓް:

  • އަގު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.
  • އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ކަންޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ފަހުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނެތް ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.
  • މި ޢިއުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3335614 މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމެންޓް އަށެވެ.

 

02 ޖޫން 2019،

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،# 02-21  (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑް މަގު

މާފަންނު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:3335614

02 ޖޫން 2019
ހޯދާ