މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގެއްލިގެން މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތިތަކުގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓީއާއި ބެހޭ

 

                                         ނަންބަރު: IUL)285-A/285/2019/23)

އިޢުލާން

ގެއްލިގެން މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތިތަކުގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓީއާއި ބެހޭ

               ތިރީގައި މިދަންނަވާ ނ.ހެނބަދޫ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 11 ޖޫން 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތް:

  1. ދަނޑުމަތީގެ، ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ: 13( އަޙުމަދު އާދަމް ، އައި.ޑީ.ކާރޑް ނަންބަރ: A128530)

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

23 ރަމަޟާން 1440

28 މެއި 2019

 

 

                                          ޙުސައިން އަބޫބަކުރު

                                                 ހެނބަދޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް

28 މޭ 2019
ހޯދާ