މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހ.ގޯލްޑްފްރުޓް، މއ.ވައިމަތީގެ، ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10661 (ފްލެޓު ނަންބަރު G-01)، ރޯޒަރީ ވެސްޓް، މ.ޝަފާ، މ.ގުލްޝަމީމާގެ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                                                         

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                                         2019/32/IUL)425-B5/1)

 

                     އިޢުލާން 

            މިދަންނަވާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. 

            ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 03 ޖޫން 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ. 

 

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ހ.ގޯލްޑްފްރުޓް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.14041

2

މއ.ވައިމަތީގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.17498

3

ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10661 (ފްލެޓް ނަންބަރު G-01)

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓް ރަޖިސްޓަރީ

އ.އ.ހ-70/01/G-01

4

ގ.ރޯޒަރީ ވެސްޓް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.13544

5

މ.ޝަފާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.7815

6

މ.ގުލްޝަމީމާގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.19603

 

                      23 ރަމަޟާން 1440

                      28 މެއި 2019

 

 

28 މޭ 2019
ހޯދާ