ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެލްޑިންގ ކޯހުގައި ވެރިވުމުގެ ފުރުޝަތު

ވެލްޑިން ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޝަތު

 

       މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކާއި މިއިދާރާ ގުޅިގެން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 03ގެ ވެލްޑިންގ ކޯހެއް ފެށުމަށް ވަނީހަމަޖެހިފައެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން 20 ޖޫން 2019ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގެ ނިޔަލަށް މިއިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ. ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ 15 ހަފްތާއެވެ. ކޯސްފެށޭނެ ތާރީޚާއި ކޯހާއިބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މިއިދާރާގެ ފަރާތުން އަންގަމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

          ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

27 މޭ 2019
ހޯދާ