ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

               ކުރެންދޫ ބަނދަރުގައި މިއިދާރާއިން ދައްކާ ތަނެއްގައި ލަފާ، ފުރާ މީހުން މަޑުކޮށްލުމަށް ހަޓެއް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިތަކުގައި މިއިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ ހޯލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާ ނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީއަކާއި އެކު ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީއެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ސުންގަޑީގެ ކުރިންނާއި ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ތަފްޞީލް

ތާރީޙް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

30 މެއި 2019

ބުރާސްފަތި

11:30

އަންދާސީ ހިސާބ ހުށަހެޅުން

16 ޖޫން 2019

އާދިއްތަ

11:30

 

             މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

16 މޭ 2019
ހޯދާ