ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ރަށު ޕިކަޕެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖ

 

އިޢުލާން

ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ރަށު ޕިކަޕެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

 

ކުރެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއަށް ބެކަޕެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށާއި އިދާރާގެ އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް 1200KG ގެ ރަށުޕިކަޕެއް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ

ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 22 މެއި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި، ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

ބިޑް ހުށަހެޅުން

ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 29 މެއި 2019ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00ގައި ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައި، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތަށް ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ލިޔެފައެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

އެކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޅ.ކުރެންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 6620001

ފެކްސް: 6620001

އީމެއިލް: [email protected] / [email protected]

16 މޭ 2019
ހޯދާ