ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުރެންދޫ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ވަޅެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

 
 އިޢުލާނު

ކުރެންދޫ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ވަޅެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

 

                    މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)328-ED/328/2019/31 (09 މެއި 2019) އާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައި ނުގަންނވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

 އަމިއްލަ ތަކެތީގައި، ކުރެންދޫ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި '5 ޑައިމީޓަރުގެ ފެންވަޅެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                    ވީމާ، މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

21 މެއި 2019

އަންގާރާ

10:00 ހެނދުނު

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

28 މެއި 2019

އަންގާރަ

10:00 ހެނދުނު

 

                    މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

16 މޭ 2019
ހޯދާ