މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ "އަންހެނުންގެ އުފާ" ބިމުގެ "ހޮޓާ އިމާރާތް" އަދި "ޝޮޕް ޢިމާރާތް" ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ(.)

 

     (IUL)337-C-AA/337/2019/34  ނަމްބަރ

 

އިޢުލާން

 

މާފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ "އަންހެނުންގެ އުފާ" ބިމުގެ "ހޮޓާ އިމާރާތް" އަދި "ޝޮޕް ޢިމާރާތް" ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ(.)

 

މާފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ "އަންހެނުންގެ އުފާ" ބިމުގައި ކޮށްފައިވާ "ހޮޓާ ޢިމާރާތް" އަދި "ޝޮޕް އިމާރާތް" 01 ޖޫން 2019 ން ފެށިގެން ކުރިއަށްއޮތް 06 މަސްދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި، ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިތަކަށް މިކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމްއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން.

ތަނުގެ ނަން

ތާރީހް

ގަޑި

ޝޮޕް ޢިމާރާތް

27 މެއި 2019

11:00

ހޮޓާ އިމާރާތް

27 މެއި 2019

11:30

ބިޑް ހުށަހެޅުން

ތަނުގެ ނަން

ތާރީހް

ގަޑި

ޝޮޕް ޢިމާރާތް

30 މެއި 2019

11:00

ހޮޓާ އިމާރާތް

30 މެއި 2019

11:30

 

މިކަމާއިގުޅިގެން މާފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ނަމްބަރ: WDC/2019/07 (30 އޭޕްރިލް 2019) އިޢުލާނުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އުސޫލާއި ހިލާފަށްކަމަށްވާތީ، މިއަދުން ފެށިގެން އެއިއުލާން ވަނީ ބާތިލްކޮށްފައެވެ.

 

 19 މެއި 2019

19 މޭ 2019
ހޯދާ