މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮތޯރިޓީއަށް 01 ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް (ވޯރކް ސްޓޭޝަން) ގަތުމަށް

އިޢުލާން

 

މި އޮތޯރިޓީއަށް 01 ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް (ވޯރކް ސްޓޭޝަން) ގަންނަންބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިތަކެތި ވިއްކަން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 މޭ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:15 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 މޭ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:15 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އަދި މިއޮތޯރިޓީގެ ކައުންޓަރުން މައުލޫމާތު ޝީޓު ލިބެންހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާނަމަ 4264-300 އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

11 ރަމަޟާން 1440ހ.

16 މޭ 2019މ.

16 މޭ 2019
ހޯދާ