ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.       

 

މަޤާމް:

އޮޑިޓަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

02

ޑިޕާޓްމަންޓް:

އިންޓާނަލް އޮޑިޓް

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

ޝަރުތުތައް:

އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ލެވެލް 2 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން/ ސީ.އައި.އެމް.އޭ

އިނިޝިއޭޓް ލެވެލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން/ އޭ.އެސް.ސީ.ޕީ.އޭ

ފިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުން

މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން 4 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން

މުސާރަ:

20،000ރ އާއި 21،000ރ ދެމެދު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ދާއިމީ

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ހެޑް އޮފީސް

  

މަޤާމް:

ސީނިޔަރ އޮފިސަރ (އައި.ޓީ)

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

ޝަރުތުތައް:

ޑިޕްލޮމާ އިން އައި.ޓީ

މަހު މުސާރަ:

12،000 އާއި 13،000 ރ އާއި ދެމެދު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ދާއިމީ

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ހެޑް އޮފީސް

މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:

-          ކުންފުނީގެ އެންމެހާ އައި.ޓީކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

-          ދިމާވާ ސިސްޓަމް އަދި ސޮފްޓްވެއަރ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުން

-          ކުންފުނީގެ އެންމެހައި އައި.ޓީ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ތަޢާރަފުކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

 

މަޤާމް:

ޖޫނިއަރ އޮފިސަރ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

02

ޝަރުތުތައް:

ޖީ.ސީ.އޯލަވަލް މަދުވެގެން 4 ފާސް

މަހު މުސާރަ:

8،000 އާއި 9،000 ރ އާއި ދެމެދު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ދާއިމީ

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ލޮޖިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:

-          ފޯނުތަކަށް ޖަވާބުު ދިނުން

-          ޑެލިވަރީ އޯޑަރތައް ބަލައިގަތުން

-          ދުވަހުން ދުވަހަށް ރިޕޯޓް އަދި އެހެނިހެން ލިޔެކިއުންތައް ތައްޔާރުކުރުން

-          ޝެޑިއުލް އޮތްގޮތަށް އުޅަދުފަހަރު އަދި ބައުޒަރ ތަންތަނައް ފޮނުވުން

ވީމާ، މިވަޒީފާތަކަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 20 މެއި 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އައިޑީ ކާޑު އަދި  ސެޓިފިކޭޓް ތަކުގެ ކޮޕީ އާއި އެކު އެސް ޓީ އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ހުޅަހެޅުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުލިބިލައްވާނީ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުން އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް www.fuelmaldives.com   އިން ލިބިލައްވާނައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3331421 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

15 މޭ 2019
ހޯދާ