ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  

މަޤާމް:

ސޭލްސް އެސިސްޓަންޓް

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ވަގުތީ (45 ދުވަސް)

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

08

ޝަރުތުތައް:

ގްރޭޑް 8 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން

ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ މީހެއްކަމުގައި ވުން

ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރިމީހެއްކަމުގައިވުން

މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:

ކަސްޓަމަރުންނާ މުޢާމަލާތްކުރުން

ކަސްޓަމަރުންނަށް ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުން

މަހު މުސާރަ:

8،000 ރ އާއި 9،000 ރ ދެމެދު

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގް ޑިޕާޓްމަންޓް / އީޒީފިލް ސެޑް


ވީމާ، މިވަޒީފާއަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 20 މެއި 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު (އައި ޑީ ކާޑު، ޕޮލިސް ރިޕޯޓް އަދި ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި އެކު)،  އެސް ޓީ އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ހުޅަހެޅުން އެދެމެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3331421 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

15 މޭ 2019
ހޯދާ