މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަމަޟާންމަހު ޚިދުމަތް ދޭ ގަޑިތައް

 އިޢުލާން

 

ރަމަޟާންމަހު ޚިދުމަތް ދޭ ގަޑިތައް

 

         1440 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހާއި ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ 6 ދުވަހު މިމިނިސްޓްރީގެ ރިސެޕްޝަނުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޚިދުމަތް

ގަޑި

ކައުންސިލްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުން

9:15 – 12:00

ކައުންސިލްތަކުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން

9:15 -12:30

އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުން

9:15 – 12:00

ފައިސާ ބަލައިގަތުން

9:15 – 12:30 

 

 

7 ރަމަޟާން 1440

15 މޭ 2019
ހޯދާ