ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ (މެނޭޖްމަންޓް / ބިޒްނަސް)

މި ޔުނިވަރސިޓީ އާ ގުޅިގެން، މެލޭޝިޔާ ގެ މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ސައިންސް ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ޕީ.އެޗް.ޑީ ޕްރޮގްރާމް ގެ ހަތަރުވަނަ ބުރު ފެއްޓުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން މި ކޯހަށް ފޯމު ބަލައިގަތުން 15 މޭ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން  10 ޖޫން 2019 ވާ ހޯމަ  ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އެވެ. މި ކޯހާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާ އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ޝީޓުގައި ވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު 3345155 ފޯނާ ގުޅުއްވުމުން އަދި މިޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

 

MANAGEMENT AND SCIENCE UNIVERSITY, MALAYSIA

 

DOCTOR OF PHILOSOPHY - MANAGEMENT / BUSINESS

13 މޭ 2019
ހޯދާ