ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިއުޓަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

`

 

 

ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                                  

   ފުވައްމުލައް  / ދިވެހިރާއްޖެ                                 

                                                                                                                                               

                                          ނަންބަރ: (IUL)GS-13-AC/GS-13/2019/16 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

 

ކޮމްޕިއުޓަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

1  މިމަރުކަޒަށް 05 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ވިއްކުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފާރަތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

2  މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 މެއި 13 އިން 2019 މެއި 19 އަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް މިމަރުކަޒުގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުމުން ނަންނޯޓް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

3  މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019  މެއި 20 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން މިމަރުކަޒަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

4  ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 މެއި 22 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ  އޮފީހުގައެވެ.  

5  މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

6  ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ފޯން:  6865002، 9941015، 7785048

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

 

08 ރަމަޟާން 1440ހ.

13 މެއި 2019މ.

 

13 މޭ 2019
ހޯދާ