އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އުވާލެވިފައިވާ ބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ދެމިއޮތުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މަދު އަދަދު ކަމަށްވާ 3,000 (ތިން ހާސް) މެންބަރުން ހަމަނުވާތީއާއި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެ މަތިން މެންބަރުން ހަމަކުރުމަށް ދިން މުއްދަތުގައި 3,000 މެންބަރުންވެސް ހަމަކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، 2014 ފެބުރުވަރީ 06 ވި ބުރާސްފަތި  ދުވަހުންފެށިގެން ތިރީގައިވާ މިދަންނަވާ ޕާޓީތައް އުވާލައިއެ ޕާޓީތައް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފުތަރުން އުނިކޮށްފީމެވެ.

1

އިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

2

މޯލްޑިވިއަން ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

3

ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީ

4

ޕީޕަލްސް ޕާޓީ

5

މޯލްޑިވިއަން ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް

6

ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް

7

މޯލްޑިވިއަން ލޭބަރ ޕާޓީ

8

ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

06  ރަބީޢުލްއާޚިރު  1435

06 ފެބުރުވަރީ 2014
ހޯދާ