ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

c

 

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާމެންދޫ  / ދިވެހިރާއްޖެ          

 

ނަންބަރ: (IUL)403-M/403/2019/47

އިޢުލާނު

މަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ       

            އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަގުބައްތިތައް މާރާތާތުކޮށް ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު:(IUL)403-M/403/2019/14 (22 ޖަނަވަރީ 2019) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 3 ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެކަމަށް އެދި ހުޅުވާލަމެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

     * މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ: 13 މޭ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި

     * ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ: 20 މޭ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00ގައި

 

           މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ކޯޓޭޝަން ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައިޑީކާޑް ނުވަތަ އައިޑީކާޑްގެ ކޮޕީއެއް ގެންނަންވާނެއެވެ. ކުންފުނި، ޖަމުއިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކުން ނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީއެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.

          މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

               03 ރަމަޟާން 1440

          08 މޭ 2019

                                                    ޢަބުދުލް މުޙުސިން މުޙައްމަދު

                                                      ކައުންސިލްގެ ރައީސް

08 މޭ 2019
ހޯދާ