ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ

c

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާމެންދޫ          

    ދިވެހިރާއްޖެ 

 

ނަންބަރ:(IUL)403-M/403/2019/46

އިޢުލާނު

ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ

           ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

            ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފަހު ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

  * މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ: 13 މޭ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި

  * ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ: 20 މޭ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި

 

       މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ކޯޓޭޝަން ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައިޑީކާޑް ނުވަތަ އައިޑީކާޑްގެ ކޮޕީއެއް ގެންނަންވާނެއެވެ. ކުންފުނި، ޖަމުއިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކުން ނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީއެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.

          މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

                    03 ރަމަޟާން 1440

          08 މޭ 2019

 

 

                                                   ޢަބުދުލް މުޙުސިން މުޙައްމަދު

                                                     ކައުންސިލްގެ ރައީސް

08 މޭ 2019
ހޯދާ