ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު،ވޮލީކޯޓް،ބަށިކޯޓް އަދި ފުޓްސަލް ދަނޑު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

                                                 ނަންބަރު:421/IUL/2019/13

 

އިޢުލާން

 

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު،ވޮލީކޯޓް،ބަށިކޯޓް އަދި ފުޓްސަލް ދަނޑު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 

މިރަށު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒާއި،ވޮލީކޯޓާއި،ބަށިކޯޓް އަދި ފުޓްސަލް ދަނޑު ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ،މިދެންނެވި ތަންތަން ސާފުކޮށް ބެލެއްޓުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މިއިދާރާއަށްދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވުން

14 މެއި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

16 މެއި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް

 

 

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުންނާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބް ބަލައި ނުގަނެވޭނެވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކާ ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި މި އިދާރާގެ ފޯން ނަންބަރ 6840005 އާއި ގުޅުއްވުމުން މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.                                                                                                                                                                  

03 ރަމަޟާން 1440

08   މެއި   2019

                                           

 

                                                            މުޙައްމަދު ވަޙީދު

                                                           ކައުންސިލްގެ ރައީސް

08 މޭ 2019
ހޯދާ