ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް، ތިރީގައި މިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ، ވޭނަކާއި ޑަބަލް ކެބް ޕިކަޕެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް، ތިރީގައި މިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ، ވޭނަކާއި ޑަބަލް ކެބް ޕިކަޕެއް  ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

 

Van 

NISSAN / TOYOTA

Brand

Reconditioned

:Conditioned

After 2017

:Year of Manufacture

 

 

 Double Cab Pickup

TOYOTA Hilux SR5

 :Brand / Model 

Reconditioned 

:Condition

After 2017

:Year of Manufacture

 

ވީމާ، ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 12 މެއި ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް، އެސްޓީއޯ އައިފާނު ބިލްޑިންގގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މިކުންފުނީގެ މައި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު، 16 މެއި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3331457 ނުވަތަ 3331456 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

08 މޭ 2019
ހޯދާ