އުލިގަމު ސްކޫލް، ހއ. އުލިގަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމު ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ސްކޫލަށް 2020 ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 މެއި 13 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އުލިގަމު ސްކޫލަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ކޯޓޭޝަންގައި ޔުނީފޯމު ތައްޔާރުކޮށްދޭ ސައިޒުތަކާއި، އެ ސައިޒުތަކުގެ ޔުނީފޯމު ތައްޔާރު ކޮށްދޭ ރޭޓުތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ކޯޓޭޝަން ފޮނުއްވާނީ އުލިގަމު ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށެވެ.

ޔުނީފޯމު ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި، މަސައްކަތާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

07 މޭ 2019
ހޯދާ