ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސް މާރކެޓުގެ އުތުރުކޮޅު ގުދަންބައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

މިރަށު މަސް މާރކެޓުގެ އުތުރުކޮޅު ގުދަންބައި ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރި ނަންބަރު (IUL)386/386/2019/18 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 3 ފަރާތަށްވުރެ މަދުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާފައިވާތީވެ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް ، އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު 18/2014 ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

              މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑު ހިއްޕަވައިގެންނެވެ.

 

ތާރީޚް

ގަޑި

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަންޖެހޭ

2019/05/16

10:30

 އަގު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ

2019/05/23

10:30

 

ވީމާ ، މިކަމަށް ޝައުޤްވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިތަކަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދމެވެ. މި

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

07 މޭ 2019
ހޯދާ