ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
1440 ވަނައަހަރުގެ ފިޠުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުން

1440 ވަނައަހަރުގެ ފިޠުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުން 02 ރަމަޟާން 1440  ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 28 ރަމަޟާން 1440  ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 09:30 އިން 12:00 އަށް މި އިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ.

ފިޠުރުޒަކާތުގެ މިންވަރަކީ މީހަކަށް 2.4 ކިލޯގެ މިންވަރެވެ. ޒަކާތް ނެރޭނީ އެބަޔަކު އަހަރުތެރޭގައި ޢާންމުކޮށް ކައިއުޅުނު ގޮވާމުގެ ބާވަތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. ރަސްމީކޮށް ޒަކާތް ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2.4 ކިލޯ ހަނޑޫ/ފުށުގެ މިންވަރަށް ފައިސާއިންނެވެ.

  • އާދައިގެ ހަނޑުލުން  މީހަކަށް 11.52ރ
  • ތައިލެންޑް ހަނޑުލުން މީހަކަށް 43.00 ރ
  • ބާސްމަތީ ހަނޑުލުން މީހަކަށް 52.80ރ
  • ރަތް ހަނޑުލުން މީހަކަށް 60.00ރ
  • އާދައިގެ ފުށުން މީހަކަށް 9.12ރ

ފިޠުރުޒަކާތް ދައްކަވަން ވަޑައިގަންނަވާއިރުވަކިލާރީގެކަންތައް ހަމަޖައްސަވައިގެން ވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް މިފުރުޞަތުގައި ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

07 މޭ 2019
ހޯދާ