ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
1440ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން

1440ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން.

 

 

                        މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން 02 ރަމަޟާން 1440(07 މެއި 2019)އަންގާރަ ދުވަހުންފެށިގެން 28 ރަމަޟާން 1440 (02 ޖޫން 2019) އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިއަލަށް، ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9.30އިން މެންދުރު 12.00އަށް ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް  މިއިދާރާގައި ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

ބާވަތް

އަގު

 

އާދައިގެ ހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް

12.00(ބާރަ) ރުފިޔާ

 

ތައިލެންޑްގެ ހުދު ހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް

44.00(ސާޅީސްހަތަރު) ރުފިޔާ

 

ބާސްމަތީ މޮޅުހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް

80.00(އަށްޑިހަ) ރުފިޔާ

 

ރަތްހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް

50.00(ފަންސާސް) ރުފިޔާ

 

އާދައިގެ ފުށުންނަމަ މީހަކަށް

10.00(ދިހަ) ރުފިޔާ

           މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

            

 

 

06 މޭ 2019
ހޯދާ