ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

                             ނަންބަރު: BAM/IUL/2019/20

 

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 

           މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް މުއައްޒަފަކު ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

 

މަގާމް:  އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިން އޮފިސަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު: 01

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:  ޖީސީއީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި "އިގިރޭސި" އަދި "ހިސާބް" މި ދެމާއްދާއިން ފާސްވެފައި ވުމާއެކު، ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި "ދިވެހި" އަދި "އިސްލާމް" މި ދެމާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން.

ފެށޭ މުސާރަ: -/4500 ރ (ޕްރޮބޭޝަން 3 މަސްދުވަސް)

އެލަވަންސް: -/1500 ރ (ޕްރޮބޭޝަން 3 މަސްދުވަހަށް ފަހު)

            ވީމާ މިމަގާމަށް ޝައުގުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އާއި، އައި.ޑީ. ކާޑްގެ ކޮޕީ އަދި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު 09 މެއި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

30 އޭޕްރިލް 2019

30 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ