ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް (ގއ.މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓު)

ނަންބަރު: 35/2019/(IUL)P2C

އިޢުލާން

 

ގއ.މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

ގއ.މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރެވުނު ނަންބަރު 28/2019/(IUL)P2C އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވުނު މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި މައްސަލަ އުޅޭތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.  

 

ވީމާ، އަމިއްލަތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 08 މެއި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ގއ.މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 15 މެއި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ގއ.މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނަވޭނެ ވާހަކަދެންނެވީމެވެ.  

29 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ