ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސް މާރކެޓުގެ އުތުރުކޮޅު ގުދަންބައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

އިޢުލާން

މަސްމާރކެޓުގެ އުތުރުކޮޅު ގުދަންބައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

              މިރަށު މަސް މާރކެޓުގެ އުތުރުކޮޅު ގުދަންބައި މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު 18/2014 ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

              މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑު ހިއްޕަވައިގެންނެވެ.

 

ތާރީޚް

ގަޑި

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަންޖެހޭ

07/05/2019

10:30

 އަގު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ

15/05/2019

10:30

 

ވީމާ ، މިކަމަށް ޝައުޤްވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިތަކަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

28 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ