ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ

"ޢަޒްމީވާދީ" ގޯތީގެ ނަން ބަދަލް ކުރުމާއި ގުޅޭ

ހުޅުމާލެ 10213 ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ގެ ނަމުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ފުނާޑު އަވަށުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ޢަޒްމީވާދީ" ގޯތީގެ ނަން  " އައިލެންޑްވިލާ " މި ނަމަށް ބަދަލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

25 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ