ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުން (ގއ.ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓު)

 

ނަންބަރު: 32/2019/(IUL)P2C

އިޢުލާން

ނީލަން ކިޔުން

 

ގއ.ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ދުވަހު ނީލަމުގެ އުޞޫލުން ނީލަން ކިޔަށް ބޭނުންވެއެވެ. ނީލަން އޮންނާނީ 11 މެއި 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4.30 ގައި ގއ.ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ.

 

ނީލަން ފެށޭއަގު

މުދާ

ތަކެތީގެ އަދަދު

 
 

40.00

ސެކްރެޓަރީ ޗެއަރ (ލޯބެކް)

2

 

 45.00

ފައިބަރު ގޮޑި އަތްގަޑުލީ (ހުދުކުލަ)

3

 

45.00

ފައިބަރު ގޮޑި އަތްގަޑުލީ (ނޫކުލަ)

3

 

45.00

ފައިބަރު ގޮޑި އަތްގަޑުލީ (ނޫކުލަ)

3

 

45

ފައިބަރު ގޮޑި އަތްގަޑުލީ (ނޫކުލަ)

3

 

5.00

ގަޑި ފާރުގައި ބަހައްޓާ

1

 

30.00

ޓައިޕްރައިޓަރ ރެކް (ލަކުޑި)

1

 

10.00 

ނޯޓިސް ބޯޑް

1

 

50.00

އޮފީސް މޭޒު އެއްކޮޅު ވަތްބަރިލީ 5''×1'

1

 

50.00

އޮފީސް މޭޒު އެއްކޮޅު ވަތްބަރިލީ 2''×2'

1

 

50.00

އޮފީސް މޭޒު އެއްކޮޅު ވަތްބަރިލީ 10''×2'

1

 

50.00

އޮފީސް މޭޒު އެއްކޮޅު ވަތްބަރިލީ 10''×2'

1

 

10.00

ކޮމްޕިއުޓަރ ގޮޑި (ކުޑަ)

1

 

 20.00

ސެކްރެޓަރީ ޗެއަރ (މީޑިއަމް ބެކް)

1

 

 30.00

ބެކަޕް (ޔޫޕީއެސް)

6

 

100.00 

އެއަރކަންޑިޝަން 24000 ބީޓީޔޫ

1

 

100.00 

އެއަރކަންޑިޝަން 9000 ބީޓީޔޫ

1

 

20.00

ފެން ޕަންޕު (ހިޓަރޗީ)

1

 

100.00

މަޑި އެންޓެނާ

1

 

20.00

ގަސްކޮށާ ކަތުރު

1

 

 10.00

ތަރުމޯޒު

1

 

 50.00

ވަށިގަނޑު ކުނިއަޅާ

5

 

 200.00

ކުޑަދޮރު ސެޓް (ލަކުޑި 05 ދޮރުގެ)

1

 

200.00

ކުޑަދޮރު ސެޓް (ލަކުޑި 05 ދޮރުގެ)

1

 

 100.00

ބޮޑު ދޮރު (ލަކުޑި)

3

 

100.00

ބޮޑު ދޮރު (ލަކުޑި)

3

 

700.00 

ގަޑު ޓިނު (މަގުފުޅާ)

7

 

25.00 

އެސްލޯން ހޮޅި 08 ފޫޓު 3''

2

 

 45.00

ފައިފުހި

3

 

 200.00

ޑޯރ ކްލޯސަރ

2

 

200.00

ޑޯރ ކްލޯސަރ

2

 

100.00

ޑޯރ ކްލޯސަރ

1

 

 400.00

ދިޔަދޮވި (24 ފޫޓް)

1

 

 200.00

ލަކުޑި ފިލާ (ނަލަފިލާ) 10' 6''

2

 

300.00 

ދޮރުފަތް ރެއިންބޯ (02 ދޮރުފަތުގެ)

1

 
25 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ