ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރްކަޒުގެ ފުވައްމުލަކު ގޮފީގައި 2019 ވަނަ އަހަރު މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް 1 ފެށުމަށް

އިޢުލާން

 

  ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރްކަޒުގެ ފުވައްމުލަކު ގޮފީގައި 2019 ވަނަ އަހަރު މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކޯސް ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

 

ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް 1

ޝަރުޠު:       1- ފަށާތަޢުލީމު ނިންމާފައިވުން ( ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން )

2- ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިފައިވުން.

3- މަރުކަޒުން ދޭ ބަސްދީގަތުމުން ފާސްވުން.

މުއްދަތު:        8 ހަފްތާ

 

        ވީމާ، މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯމު 2019 އެޕްރީލް 25 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މި މަރުކަޒުގެ ފުވައްމުލަކު ގޮފިން ދޫކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ. އަދި މި މަރުކަޒުގެ ވެބްސައިޓުން ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2019 މެއި 14 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީއާއެކު މި މަރުކަޒުގެ ފުވައްމުލަކު ގޮތްޕަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

 

*       ނޯޓް: ކޮންމެ ކުލާހެއްގައި މަދުވެގެން 15 ދަރިވަރުން ތިބެންވާނެއެވެ.

24 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ