ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން.

ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން އަވަށު ވެލީ ގޯތީގެ ދެކުނުން 01 އިން 22 އަށް ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ 22 (ބާވީސް) ދިވެހި ރުއް އަދި 03 (ތިނެއް) ފަތްކެޔޮގަހުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

ވީމާ، މަތީގައިވާ ދެންނެވިފައިވާ ރުއްތަކާއި ފަތްކެޔޮގަސްތަކާއިމެދު ޝަކުވާއެއްވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 02 މެއި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކާއެކު ރުއްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް މިއިދާރާއަށް (މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފީސް/ ފުނާޑު، ދޫނޑިގަން) ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

23 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ