މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މ.ފެހިފަތް ރަޖިސްޓަރީ ހޯދުމާއިބެހޭ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

      ނަންބަރު: 27/IUL)425-B5/1/2019)       

 

          އިޢުލާން

     މަދަނީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1625/MC/2004 ޤަޟިއްޔާއިން ބިންޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާގޮތަށް، މ.ފެހިފަތް އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި ވަކި ރަޖިސްޓަރީ  ހެދުމަށް  މި އިދާރާއަށް ވަނީ  ހުށަހަޅާފައެވެ. މ.ފެހިފަތް އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި ނަންބަރު ބ.11054 ގެ ރަޖިސްޓަރީ އަސްލު  ހޯދުމަށް އެކިފަހަރުމަތިން މަސައްކަތްކުރެވި މި ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލު މިއިދާރާއަށް ވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

     ވީމާ، މިއަދުންފެށިގެން 5 ދުވަސް ތެރޭގައި މިގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ އަޞްލު މިއިދާރާއަށް ޙަވާލުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މިމުއްދަތު ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ނުލިބިއްޖެނަމަ، މ.ފެހިފަތް އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް 02 ސެޕްޓެންބަރ 1997 ގައި ހަދައިދީފައިވާ ބ.11054 ނަންބަރުގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ އަޞްލު ބާޠިލްކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

     ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢްލާން ކުރަމެވެ.

     12 ޝަޢުބާން 1440

     17 އެޕްރީލު  2019

23 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ