ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކޯޓުގެ ބައެއް އޭސީތައް ސާވިސް ކުރުން

ނަންބަރު: 31/2019/(IUL)P2C

އިޢުލާން

 

މިކޯޓުގެ ބައެއް އޭސީތައް ސާވިސް ކުރުން.

 

މިކޯޓުގެ 03 އޭސީ އަކުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފިނިނުވާތީއާއި، އަދި އޭގެތެރެއިން 01 އޭސީގެ އިންޑޯޔުނިޓުން ފެންވެރޭތީ މިދެންނެވުނު 03 އޭސީ ސާވިސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

 

ވީމާ، އަމިއްލަތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 25 އޭޕްރީލް 2019 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ 6820031 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު ހަމައެދުވަހުގެ (25 އެޕްރީލް 2019)  11:00 އަށް މިކޯޓަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  

 

ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާއިރު މަސައްކަތުގެ އަގާއި މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ގެންނަވަން ވާނެއެވެ. ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައަކަށް ލާފައެވެ. 

22 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ