ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މިސްކިތްތަކަށް ކުރުވާފައިވާ މަރާމާތާއި ހޯދާފައިވާ ތަކެތީގެ ބިލްތަކާއިގުޅޭ

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލްތަކާއި ޙަވާލުކުރުމާއި ގުޅިގެން 31 މާރިޗް 2019 ގެ ނިޔަލަށް މޮސްކް ޔުނިޓް ފުވައްމުލައް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން ކުރުވާފައިވާ މިސްކިތްތަކުގެ މަރާމާތާއި މިސްކިތްތަކަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، މޮސްކް ޔުނިޓް ފުވައްމުލައް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ބިލްތަކާއި މޮސްކް ޔުނިޓް ފުވައްމުލައް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަށް ހުށަހަޅުއްވައި ވަކިގޮތެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ބިލްތައް 15 މެއި 2019 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ.  

21 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ