ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިސޯސް މުދައްރިސުން ހޯދުމަށް (ހުޅުމާލެ ފިޔަވަތި އަދި ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ )

އިޢުލާން

 

މަޤާމް:

ރިސޯސް މުދައްރިސް

ބޭނުންވާ އަދަދު:

  • ހުޅުމާލެ ފިޔަވަތި  2 ( ދޭއް)
  • ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ 2 ( ދޭއް)

 

މަޤާމުގެ ގިންތި އާއި މުއްދަތު:

ވަގުތީ ( 1 އަހަރު )

ވަގުތު:

ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން އެއްބަސްވެވޭގޮތަށް

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަތި / ވިލިމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ

މުސާރަ:

އެމް. އެން. ކިޔު. އެފް ލެވެލް 4 ން ފެށިގެން މަތީ ސަނަދެއްނަމަ 50 މިނިޓްގެ ގަޑިއަކަށް -/100 ރުފިޔާ

އެމް. އެން. ކިޔު. އެފް ލެވެލް 5 ން ފެށިގެން މަތީ ސަނަދެއްނަމަ 50 މިނިޓްގެ ގަޑިއަކަށް -/150 ރުފިޔާ

އެމް. އެން. ކިޔު. އެފް ލެވެލް 7 ން ފެށިގެން މަތީ ސަނަދެއްނަމަ 50 މިނިޓްގެ ގަޑިއަކަށް -/200 ރުފިޔާ

އެމް. އެން. ކިޔު. އެފް ލެވެލް 9 ން ފެށިގެން މަތީ ސަނަދެއްނަމަ 50 މިނިޓްގެ ގަޑިއަކަށް -/250 ރުފިޔާ

ޙާފިޡެއްނަމަ 50 މިނިޓްގެ ގަޑިއަކަށް -/150 ރުފިޔާ

 

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

ޤުރްއާނާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން އެމް. ކިޔު. އޭ ލެވެލް 4 ންފެށިގެން މަތީ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ޙާފިޡަކު ކަމުގައިވުން.

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

  1. ވަޒީފާއަށް އެދިލައްވާ ފޯމް.
  2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
  3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
  4. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛

(ހ)  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛  ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

(ށ)  މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

  1. ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
  2. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:

(ހ) ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 29 އެޕްރީލް 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން، ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރްކަޒު އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް [email protected] މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ  ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ،30 އެޕްރީލް 2019 ވާ  އަންގާރަ ދުވަހާއި 29 މެއި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހާއި ދެމެދު، ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރްކަޒުގައެވެ.

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

 

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ، ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 10 އަށްވުރެ ގިނަނަމަ، ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 10 ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު:

 

މިމަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ބަލާނީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓަށާއި ތަޖުރިބާއަށް އަދި އިންޓަވިއުއިން އެންމެމަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

22 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ