ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކުމާއިބެހޭ

މިއިދާރާއިން ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކުމާއިބެހޭ

 

          ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަމާއިއެކު ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދެއްވުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ބައެއް ލިޔުން ތަކުގައި ޖެހުމަށް ބޭނުން ކުރާ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް މިހާރު މިއިދާރާއިން ލިބެން ހުރި ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މިގޮތުން ލިބެންހުރި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ތަކަކީ

-         1.00     ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް

-         10.00     ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް

-         20.00     ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް

-         50.00     ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް

-         100.00    ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް

 

          ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ