މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މ.ފުނަ، މއ.އެމްޓޭޝަން، މ.ކަޅުވެލި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 

   ނަންބަރު: (IUL)425-B5/1/2019/24   

 

އިޢުލާން

މިދަންނަވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 24 އެޕްރީލު 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

މއ.ފުނަ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.16352

2

މއ.އެމްޓޭޝަން

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.17749

3

މ.ކަޅުވެލި

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.7088

 

12 ޝަޢުބާން 1440

17 އެޕްރީލު 2019

 

 

 

 

 

17 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ