ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

          ހއ. އުތީމުގައި ހުންނަ ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒާއި އުތީމު ގަނޑުވަރަށް ކަށިވެއްޔާއި ހިމުންވެލި ލާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

 ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒު /

ހއ. އުތީމު

އަންގާރަ

23 އެޕްރީލް 2019

10:30

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒު /

ހއ. އުތީމު

އަންގާރަ

30 އެޕްރީލް 2019

10:30

          މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ގަޑިއަށް ޙާޟިރު ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނޭ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

17 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ